3193. Bestemmingsplannen Beemte Noord en de Bokkerij

De gemeenteraden van Apeldoorn en Epe willen nieuwe bestemmings-plannen vaststellen voor een voormalig landbouwontwikkelingsgebied dat in beide gemeenten ligt: ‘Beemte Noord’ (gemeente Apeldoorn) en ‘De Bokkerij’ (gemeente Epe). Voordat de gemeenteraden besluiten over de plannen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraden hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing

21-12-2016 Adviesaanvraag

11-01-2017 Datum kennisgeving

07-07-2017 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

10-07-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport laat goed zien hoeveel en welke typen agrarische bedrijven in het buitengebied van de gemeente aanwezig zijn, en wat de milieugevolgen zijn van eventuele verdere groei van deze bedrijven. Onduidelijk is echter nog hoe een toename van luchtverontreiniging en daaraan verbonden zogenaamde stikstofdepositie wordt voorkomen. Toename van depositie van stikstof leidt namelijk tot verdere aantasting van nabijgelegen natuurgebieden zoals de Veluwe. De Commissie adviseert daarom in het rapport nog maatregelen te beschrijven waarmee emissies terug te dringen zijn en daarna pas te besluiten. Daarmee kan dan worden onderbouwd dat de gewenste uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijbedrijven mogelijk zijn zonder teveel natuurschade.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ing. M.M.J. Pijnenburg
dhr. ing. R.H. Schokker

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: dhr. ing. J.H. Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Epe

Bevoegd gezag
Gemeente Apeldoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 20 okt 2017