3217. Windpark Piet de Wit

De gemeente Goeree-Overflakkee wil de opschaling van het windturbinepark Piet de Wit mogelijk maken. De bestaande turbines worden vervangen door nieuwe en grotere. Hiervoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig en een omgevingsvergunning. Voordat de gemeente een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

15-03-2017 Adviesaanvraag

15-06-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert het rapport vooral te gebruiken om de milieueffecten van het huidige windpark (leefomgeving, landschap, natuur en energieopbrengst) te vergelijken met die van het nieuwe park. Bijzondere aandacht is nodig voor vogels en vleermuizen. Vanwege de ligging langs het Volkerak is er namelijk een grote kans op slachtoffers onder vogels en vleermuizen die langs de dijk vliegen. Het rapport moet laten zien dat teveel slachtoffers onder vogels en vleermuizen voorkomen worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ing. C.P. Slijpen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Goeree-Overflakkee
Windpark De Plaet BV

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Goeree-Overflakkee

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 15 jun 2017