3232. Bestemmingsplan Buitengebied-West, gemeente De Ronde Venen

De gemeente De Ronde Venen stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het westelijk deel van het buitengebied. Met dit bestemmingsplan wil de gemeente onder andere ontwikkelingen voor veehouderijen mogelijk maken. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing

04-05-2017 Adviesaanvraag

01-06-2017 Datum kennisgeving

17-10-2017 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat de ontwikkelingen in het bestemmingsplan vooral negatieve effecten kunnen hebben op de natuur, bijvoorbeeld voor de natuurgebieden Botshol, Oostelijke Vechtplassen en Nieuwkoopse Plassen. Deze effecten worden onder andere veroorzaakt door de uitstoot van stikstof door veehouderijen. Het rapport toont goed welke maatregelen mogelijk zijn om deze effecten te voorkomen.

De Commissie vindt dat meer aandacht nodig is voor maatregelen om verstoring van beschermde vogelsoorten tegen te gaan en ook om negatieve gevolgen voor het landschap te voorkomen. De Commissie adviseert de ontbrekende informatie in beeld te brengen voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ir. S. Bokma

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente De Ronde Venen

Bevoegd gezag
Gemeente De Ronde Venen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht

Bijgewerkt op: 17 okt 2017