3242. Bestemmingsplan buitengebied Moerdijk

De gemeente Moerdijk stelt een nieuw bestemmingsplan buitengebied op. Met dit plan wil de gemeente onder meer ruimte bieden voor uitbreiding van agrarische bedrijven. Om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing

06-07-2017 Adviesaanvraag

25-10-2017 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Als alle mogelijkheden die het plan biedt worden benut, kunnen de effecten groter zijn dan nu beschreven in het rapport. De effecten van windturbines ontbreken nog in het rapport. Ook zijn de effecten op het landschap van mini-campings en een bouwperceel van 2,5 hectare niet helder beschreven in het rapport.
Enkele waardevolle natuurgebieden in de directe omgeving, zoals Krammer-Volkerak en Biesbosch zijn al overbelast met stikstof. Daarom moet extra belasting op deze gebieden door uitbreiding van agrarische bedrijven worden uitgesloten. Nu is nog onduidelijk welke bedrijven met bewezen technieken extra uitstoot van stikstof kunnen voorkomen en op welke bedrijven dat niet kan.
De Commissie adviseert de gemeente om de ontbrekende informatie alsnog in beeld te brengen, voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. R. During
dhr. ing. H.H. Ellen

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Moerdijk

Bevoegd gezag
Gemeente Moerdijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 07 nov 2017