3245. Bestemmingsplan Buitengebied Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitengebied. Dit plan moet de drie huidige bestemmingsplannen buitengebied vervangen. De gemeente wil op een verantwoorde wijze uitbreidingsruimte geven aan agrarische activiteiten in het landelijk gebied. Voordat de gemeenteraad van Horst aan de Maas besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft aan de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing

28-07-2017 Adviesaanvraag

03-10-2017 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

04-10-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport en de aanvulling daarop.

Voorlopig toetsingsadvies
Het voorkeursalternatief uit het ontwerpbestemmingsplan is nog niet volledig onderzocht in het milieueffectrapport. De milieueffecten van de uitbreiding van veehouderijen, glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen zijn onvoldoende in beeld. Volledige benutting van de beschikbare uitbreidingsruimte van 1,5 hectare door veehouderijen veroorzaakt negatieve effecten op natuurgebieden. Daarnaast zijn de effecten op water, bodem en verkeer van de uitbreiding van glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen niet volledig beschreven. De Commissie adviseert daarom het milieueffectrapport aan te passen en te wachten met een besluit over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. W. Foppen
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. L. Oprel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Horst aan de Maas

Bevoegd gezag
Gemeente Horst aan de Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg

Bijgewerkt op: 30 nov 2017