Hoe vraag ik advies?

  • Bel of mail ons om uw project aan te melden. Wilt u eerst meer informatie of overleggen over bijvoorbeeld mogelijke adviezen of een goed moment voor een advies, dan kan dat natuurlijk ook. We helpen u graag: 030-2347666 of mer eia.nl.
  • Als het project is aangemeld, ontvangt u een mail met informatie over de procedure en de wijze van betalen. Als de (eventuele) datum van terinzagelegging zeker is, ontvangen we hierover graag bericht.
  • Bij de start van het adviesproces ontvangen we graag alle relevante stukken digitaal. Dit mag ook een link zijn. U kunt de stukken toesturen op de datum dat deze ter inzage gaan, maar eventueel ook al eerder.

Hoe ziet het adviestraject er uit?

  1. Het adviestraject start als de betaling bij de Commissie binnen is en wij de stukken hebben ontvangen. Een van de werkgroepsecretarissen neemt daarna contact met u op.
  2. Per advies stellen we een werkgroep samen. Deze bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal deskundigen op relevante vakgebieden. Als in een eerder stadium al geadviseerd is over reikwijdte en detailniveau, is bij een toetsingsadvies de werkgroep zoveel mogelijk hetzelfde.
  3. De secretaris maakt afspraken met u over de planning: wanneer de werkgroep een bezoek aan de locatie brengt en wanneer het conceptadvies wordt besproken.
  4. Het conceptadvies krijgt u ongeveer een week voor de bespreking ervan toegestuurd.
  5. Na bespreking van het conceptadvies brengen we het advies uit. Het komt dan op deze website. U ontvangt het advies digitaal.
  6. De adviestermijn is ongeveer zes weken. In overleg bepalen we de exacte termijn. 

Tarieven 

De minister van IenM heeft de tarieven voor 2018 voor advisering door de Commissie m.e.r. goedgekeurd.

 

Adviestarieven 2018 gelijk aan 2017

In 2018 gelden dezelfde adviestarieven en de staffel naar overheidslaag als in 2017. Met de voorzien lichte stijging in aantal adviestrajecten zullen de kosten in 2018 naar verwachting gedekt kunnen worden.  

De differentiatie in tariefstelling naar overheidslaag en daar binnen naar complexiteit van het project of plan, leverde in 2017 geen discussie op met bevoegde gezagen. Datzelfde geldt voor de in 2017 geïntroduceerde differentiatie in de tarieven voor de beoordeling van aanvullende informatie.


Wel bleek regelmatig een mondelinge toelichting nodig, omdat de omschrijvingen niet altijd makkelijk leesbaar of voor meerdere uitleg vatbaar bleken. De omschrijving is daarom op enkele punten aangepast.