2585. Verwerking looghoudend afvalwater Lyondell, locatie Maasvlakte Rotterdam

Na 2015 wil Lyondellbasell looghoudende afvalwater en twee brandbare afvalstromen anders gaan verwerken. Dan eindigt namelijk de overeenkomst met AVR, het bedrijf dat nu dit afval verwerkt. Om een besluit te kunnen nemen over de aan te wenden verwerkingsmethode en de daarvoor noodzakelijke vergunningen, zoals een Wabo- en een Waterwetvergunning, wordt een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

23-09-2011 Adviesaanvraag

10-11-2011 Datum kennisgeving

09-01-2012 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

04-07-2017 Adviesaanvraag

05-07-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

 

Reikwijdte en detailniveau
In haar advies vraagt de Commissie om de huidige verwerkingsinstallatie en de alternatieven voor de voorgenomen activiteit helder te beschrijven. Daarnaast zijn de milieugerelateerde prestaties van de huidige verwerkingsinstallatie en van de alternatieven en een onderlinge vergelijking van die prestaties belangrijk. De criteria die worden gebruikt bij de beoordeling van de alternatieven, moeten goed onderbouwd en toetsbaar omschreven zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr.ir. F.G. van den Aarsen
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. drs. J.L.P.M. van der Pluijm
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Lyondell Chemie Nederland B.V.

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 2011: gevaarlijk afval
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 22 aug 2017