2711. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren-Boxtel

In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wil de minister van IenM de spoorverbinding tussen Meteren en Boxtel geschikt maken voor meer goederenvervoer.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

16-11-2012 Advies uitgebracht

Advies over reikwijdte en detailniveau

Toetsing

28-11-2017 Adviesaanvraag

15-03-2018 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER een onderbouwing van nut en noodzaak om het goederenvervoer per spoor via de Betuweroute – route Meteren/Boxtel/Eindhoven te intensiveren in plaats van via binnenvaart en weg of andere routes (Brabantroute, Maaslijn), uitgaande van de meest recente prognoses, op te nemen.
Ook adviseert zij inzicht in de aantasting van de leefomgeving, niet alleen sectoraal, maar integraal en in cumulatie, te geven. De effecten op de leefomgeving zullen een ‘optelsom’ van verschillende effecten zijn, zoals geluid, trillingen, luchtkwaliteit, externe veiligheid, gezondheid, oversteekbaarheid en barrièrewerking. Ook inzicht in overige milieugevolgen (natuur, landschap e.d.) en de wijze waarop die samen met de informatie over leefklimaat bij de keuze tussen de varianten is meegewogen is relevant.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ir. J. Peen
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. drs. F. Wijnants
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Prorail

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D02.2 2011: railweg
C02 2011: spoorweg

 

Bijgewerkt op: 08 mrt 2018