2786. Ontgronding spaarbekken De Gijster

Waterbedrijf Brabantse Biesbosch / Evides beschikt over drie spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch en gebruikt deze voor de productie van drinkwater. Om problemen met blauwalgen in de drinkwaterketen te voorkomen wil zij een bestaande ondiepe randzone in één van de spaarbekkens (De Gijster) ontgraven.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

10-04-2013 Adviesaanvraag

10-04-2013 Datum kennisgeving

11-06-2013 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het MER in ieder geval op te nemen:

  • Een beschrijving en onderbouwing van de ontwikkeling van de alternatieven en varianten en de totstandkoming van de voorkeursvariant, met specifieke aandacht voor de rol van het milieubelang daarbij. Daarnaast de beschrijving van een variant met een relatief korte doorlooptijd en, indien bij de andere onderzochte uitvoeringsvarianten significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied De Biesbosch niet zijn uit te sluiten, van een variant waarbij het depot gerealiseerd wordt buiten het Natura 2000-gebied.
  • Een beschrijving van de gevolgen voor de kenmerkende habitats en soorten van het Natura 2000-gebied De Biesbosch, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de overige natuurwaarden in het studiegebied, met aandacht voor de alternatieven / uitvoeringsvarianten en de mitigerende en compenserende maatregelen.
  • Een beschrijving van de gevolgen van de vermestende en verzurende deposities op het Natura 2000-gebied De Biesbosch en de EHS-gebieden. 

 

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. H.A.T.M. van Wezel
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Evides Waterbedrijf

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 13 okt 2017