2985. Omgevingsplan Binckhorst

De gemeente Den Haag wil met een flexibel Omgevingsplan bedrijventerrein De Binckhorst ontwikkelen tot een veelzijdige stadswijk. Het plan kent geen concreet eindbeeld en particuliere initiatieven worden uitgenodigd met plannen te komen. De gemeente stelt ‘spelregels’ op waaraan ontwikkelingen worden getoetst.

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het Omgevingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een Omgevingseffectrapport (OER). 

Bekijk de video over dit project

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

03-06-2015 Datum kennisgeving

04-06-2015 Adviesaanvraag

15-09-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Tussentijdse toetsing

19-05-2016 Adviesaanvraag

25-05-2016 Datum kennisgeving

13-10-2016 Advies uitgebracht

Tussentijds toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing

13-09-2017 Adviesaanvraag

20-09-2017 Datum kennisgeving

21-12-2017 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het OER

21-12-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies over aanvulling op het OER
De Commissie toetst op dit moment de aanvulling op het OER
 

Voorlopig toetsingsadvies
Met het opstellen van het Omgevingsplan loopt de gemeente vooruit op de invoering van de Omgevingswet. Een omgevingsplan verschilt van een traditioneel bestemmingsplan doordat de plankaart en regels meer flexibiliteit en een planhorizon van 20 jaar bieden. De Commissie concludeert dat onduidelijk is hoe de bestuurlijke keuzes in het Omgevingsplan worden onderbouwd met de milieu-informatie uit het OER.

De bestaande industriële activiteiten en de Rotterdamsebaan zorgen in de Binckhorst voor negatieve effecten op de leefomgeving. Zo worden langs de Rotterdamsebaan de normen voor luchtkwaliteit overschreden. En rond de bestaande industrie worden geluidsnormen overschreden. Dit betekent dat op die plekken in de huidige situatie geen woningbouw mogelijk is. De Commissie adviseert de gemeente duidelijk te maken hoe zij hiermee omgaat.
De gemeente heeft aangegeven de adviezen uit het voorlopig toetsingsadvies over te nemen. Zij gaat een aanvulling op het OER opstellen en zal deze informatie voor toetsing aan de Commissie voorleggen. De Commissie zal op basis daarvan een definitief advies opstellen

Tussentijdse toetsing milieueffectrapport
Het rapport geeft al een goed beeld van de fysieke leefomgeving en het gemeentelijk beleid. De Commissie adviseert deze informatie te bundelen in integrale thema´s zoals stedenbouw, mobiliteit, economie, duurzaamheid en leefomgeving. Deze thema’s vormen een goed hulpmiddel bij het opstellen van het beoordelingskader waarmee in de uitvoeringsfase kan worden bepaald of een particuliere initiatief past bij de doelen voor het gebied de Binckhorst. De gemeente kan op basis van deze doelen ook haar monitoringsprogramma inrichten, zodat straks ´gemeten´ kan worden in hoeverre de doelen worden behaald of dat bijsturing nodig is.
De Commissie adviseert ook te onderzoeken welke sturingsmogelijkheden de gemeente heeft met het omgevingsplan. Onderzoek wat het (milieu)effect is van een hoge mate van sturing met veel harde beleidsregels (iets mag wel of niet) versus een lage mate van sturing (regels loslaten of flexibel hanteren). Hiermee kan de gemeente straks een weloverwogen keuze maken in het omgevingsplan. Dit sluit ook aan bij het gedachtegoed van de nieuwe omgevingswet. Daarbij staan de doelen en effecten van een plan in de fysieke leefomgeving centraal en niet de vraag of een initiatief wel mag


Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport de leefomgevingskwaliteit die de gemeente in het gebied wil bereiken centraal te zetten en deze te vergelijken met de huidige milieuruimte op Binckhorst. Zo krijgen gemeentebestuurders inzicht in de mogelijkheden en consequenties van keuzen om nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw of bedrijvigheid meer of minder ruimte te geven. Bijvoorbeeld: in de Trekvlietzone met de Fokkerhaven lijken nu al goede mogelijkheden aanwezig om een aantrekkelijk woonmilieu te realiseren. De Begraafplaatszone lijkt op voorhand goede mogelijkheden te hebben voor (kleinschalige) bedrijvigheid en woningbouw terwijl het Gasfabriekterrein op dit moment meer beperkingen voor woningbouw kent.
De Commissie adviseert ook een systeem van monitoring te ontwikkelen waarmee straks in de gaten kan worden gehouden hoe de milieusituatie in het gebied zich ontwikkelt, zodat zo nodig kan worden bijgestuurd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. ir. P.P.A. van Vugt
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

 

Bijgewerkt op: 15 feb 2018