2985. Omgevingsplan Binckhorst

De gemeente Den Haag wil het gebied Binckhorst transformeren tot een duurzaam en hoogwaardig woon-, werk- en leefgebied. Den Haag wil daarbij voor de Binckhorst zelf geen uitgewerkt plan maken, maar particuliere initiatieven laten bepalen hoe het gebied er straks uit gaat zien. Dit sluit aan bij de filosofie van de Omgevingswet die over een aantal jaar in werking treedt. De gemeente kiest er daarom voor geen bestemmingsplan, maar een omgevingsplan op te stellen. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt worden de (milieu)gevolgen van dit plan onderzocht in een omgevingseffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd dit rapport tussentijds te toetsen en te adviseren over de verdere uitwerking.

Bekijk de video over dit project

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

03-06-2015 Datum kennisgeving

04-06-2015 Adviesaanvraag

15-09-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Tussentijdse toetsing

19-05-2016 Adviesaanvraag

25-05-2016 Datum kennisgeving

13-10-2016 Advies uitgebracht

Tussentijds toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing

13-09-2017 Adviesaanvraag

20-09-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Tussentijdse toetsing milieueffectrapport
Het rapport geeft al een goed beeld van de fysieke leefomgeving en het gemeentelijk beleid. De Commissie adviseert deze informatie te bundelen in integrale thema´s zoals stedenbouw, mobiliteit, economie, duurzaamheid en leefomgeving. Deze thema’s vormen een goed hulpmiddel bij het opstellen van het beoordelingskader waarmee in de uitvoeringsfase kan worden bepaald of een particuliere initiatief past bij de doelen voor het gebied de Binckhorst. De gemeente kan op basis van deze doelen ook haar monitoringsprogramma inrichten, zodat straks ´gemeten´ kan worden in hoeverre de doelen worden behaald of dat bijsturing nodig is.
De Commissie adviseert ook te onderzoeken welke sturingsmogelijkheden de gemeente heeft met het omgevingsplan. Onderzoek wat het (milieu)effect is van een hoge mate van sturing met veel harde beleidsregels (iets mag wel of niet) versus een lage mate van sturing (regels loslaten of flexibel hanteren). Hiermee kan de gemeente straks een weloverwogen keuze maken in het omgevingsplan. Dit sluit ook aan bij het gedachtegoed van de nieuwe omgevingswet. Daarbij staan de doelen en effecten van een plan in de fysieke leefomgeving centraal en niet de vraag of een initiatief wel mag


Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport de leefomgevingskwaliteit die de gemeente in het gebied wil bereiken centraal te zetten en deze te vergelijken met de huidige milieuruimte op Binckhorst. Zo krijgen gemeentebestuurders inzicht in de mogelijkheden en consequenties van keuzen om nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw of bedrijvigheid meer of minder ruimte te geven. Bijvoorbeeld: in de Trekvlietzone met de Fokkerhaven lijken nu al goede mogelijkheden aanwezig om een aantrekkelijk woonmilieu te realiseren. De Begraafplaatszone lijkt op voorhand goede mogelijkheden te hebben voor (kleinschalige) bedrijvigheid en woningbouw terwijl het Gasfabriekterrein op dit moment meer beperkingen voor woningbouw kent.
De Commissie adviseert ook een systeem van monitoring te ontwikkelen waarmee straks in de gaten kan worden gehouden hoe de milieusituatie in het gebied zich ontwikkelt, zodat zo nodig kan worden bijgestuurd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. ir. P.P.A. van Vugt
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

 

Bijgewerkt op: 11 dec 2017