3004. Capaciteitsuitbreiding A1, Apeldoorn - Azelo

De minister van Infrastructuur en Milieu wil de problemen met de doorstroming en verkeersveiligheid op de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo verminderen door de snelweg over het hele tracé te verbreden. De minister besluit later (2017) over het Tracébesluit. Voorafgaand hieraan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie gevraagd advies uit te brengen over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

11-12-2014 Datum kennisgeving

25-02-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

persbericht

Toetsing

04-05-2017 Adviesaanvraag

23-06-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Advies over reikwijdte en detailniveau
Het plan heeft al een lange geschiedenis en voor de problemen op dit deel van de A1 zijn al verschillende onderzoeken gedaan. De Commissie adviseert daarom in het milieueffectrapport de uitkomsten van deze onderzoeken samen te vatten, zodat overzicht ontstaat. Daarmee wordt ook de onderbouwing van de uiteindelijke keuze duidelijker.

De Commissie adviseert in het rapport ook varianten te onderzoeken met mogelijke milieuvoordelen. Bijvoorbeeld een gefaseerde aanleg van de verbreding of een variant met een lagere maximum snelheid, die de kans op files en ongevallen verkleint en tegelijkertijd een toename van geluidhinder en schade aan natuur, voor bijvoorbeeld de gebieden Veluwe en IJsseluiterwaarden voorkomt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 27 jul 2017