3017. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Gorinchem

De gemeente Gorinchem wil het bestemmingsplan Buitengebied Gorinchem herzien. Het bestemmingsplan is voornamelijk gericht op het bieden van een actueel en eenduidig juridisch-planologisch kader voor het gehele plangebied. Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is het behouden en waar mogelijk versterken van de kwaliteiten van het buitengebied. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om bestaande agrarische bouwvlakken te vergroten. Voor de besluitvorming over het plan is een plan-milieueffectrapport opgesteld, vanwege kaderstelling voor uitbreiding van veehouderijen en mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden.

Procedure en adviezen

Toetsing

21-06-2017 Adviesaanvraag

27-06-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ir. S. Bokma

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: mw. H. Lindeboom

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gorinchem

Bevoegd gezag
Gemeente Gorinchem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 27 jul 2017