3024. N629 Oosterhout- Dongen

De provincie Noord-Brabant wil een nieuwe weg tussen Dongen en Oosterhout aanleggen om de bestaande N629 te ontlasten. Voordat Provinciale Staten over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) besluiten, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

10-03-2015 Adviesaanvraag

19-05-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht bij advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

23-01-2018 Adviesaanvraag

24-01-2018 Datum kennisgeving

19-04-2018 Advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
In het milieueffectrapport zijn vijf alternatieven onderzocht en getoetst aan de gestelde doelen: doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid (oversteekbaarheid, geluid, luchtkwaliteit, gezondheid). De milieueffecten van de alternatieven zijn verschillend. Zo heeft het ene alternatief beperkte gevolgen voor het landschap, terwijl andere alternatieven daarop juist zeer negatief scoren. Bij het gekozen alternatief gaat meer waardevol bosgebied verloren bij Het Blik en De Duiventoren dan bij andere alternatieven, maar verbetert de verkeersafwikkeling aanzienlijk ten opzichte van de bestaande situatie. De Commissie adviseert duidelijker te maken in hoeverre de leefbaarheid in de omgeving van de bestaande N629 na realisatie van de nieuwe weg verbetert. Ook vindt zij dat het rapport moet laten zien hoe bij het compenseren van het verloren bosgebied versnippering en kwaliteitsverlies kan worden voorkomen. Daarnaast moet het rapport aantonen dat stikstofdepositie het Natura 2000-gebied de Biesbosch niet kan aantasten. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat over het PIP besloten wordt.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport de problemen helder te beschrijven en duidelijk te maken in hoeverre de voorgestelde alternatieven de (milieu)problemen oplossen. Zij adviseert in het verkeersonderzoek in het bijzonder in te gaan op fietsverkeer, openbaar vervoer en de meest overlastgevende verkeerstromen zoals vrachtverkeer. Hierdoor geeft het rapport straks een goede onderbouwing voor de te maken keuzes.
De Commissie adviseerde al eerder, zie project 1871.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dongen
Gemeente Oosterhout
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure

 

Bijgewerkt op: 19 apr 2018