3029. Centrumplan Eerbeek

De gemeente Brummen wil in Eerbeek verschillende ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken, zoals vernieuwing en uitbreiding van de (papier)industrie, woningbouw en versterking van het centrum. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Voordat een besluit genomen wordt over het bestemmingsplan, heeft de gemeente de milieugevolgen laten onderzoeken in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

31-03-2015 Adviesaanvraag

09-09-2015 Datum kennisgeving

07-12-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Tussentijdse toetsing

07-10-2016 Adviesaanvraag

09-12-2016 Advies uitgebracht

Tussentijds toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing

28-06-2017 Adviesaanvraag

29-06-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
In Eerbeek is in de loop der tijd een bijzondere situatie ontstaan: papierfabrieken en woningen staan dicht op elkaar. Vooral voor geur en geluid gaat dat niet altijd goed samen. De Commissie ziet dat in het rapport de overlast van geur en geluid goed in beeld is gebracht. Opvallend is dat de ervaren hinder door omwonenden laag is.
Op een enkele punt adviseert de Commissie het rapport nog aan te passen. Het rapport beschrijft een voorkeursalternatief, maar het is niet helemaal duidelijk hoe dat tot stand is gekomen. De Commissie adviseert eerst duidelijk te maken welke doelen de gemeente heeft voor de versterking van het centrum. Geef vervolgens aan welke woningbehoefte er is in Eerbeek, en hoe deze in het centrum of juist daarbuiten gerealiseerd kan worden. Dit is belangrijk, omdat in het centrum sprake is van meer geur- en geluidsoverlast vanwege papierfabrieken dan elders in Eerbeek. Verder adviseert de Commissie nog extra informatie op te nemen in het rapport over de effecten van het centrumplan op het beschermde natuurgebied de Veluwe, en dan met name op het gebied van waterhuishouding (uitbreiding van papierfabrieken gebruikt veel water) en luchtverontreiniging door industrie en verkeer. De gemeente neemt de adviezen over bij het definitief maken van het rapport en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 de Commissie om advies vragen over dit definitieve rapport.


Advies reikwijdte en detailniveau
In Eerbeek stsaan papierfabrieken en woningen dicht op elkaar. Vooral geur en geluid zijn daarbij aandachtspunten. De Commissie adviseert om in beeld te brengen hoe deze situatie feitelijk is. Dit is nodig om te bepalen wat de grenzen zijn voor de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen voor Eerbeek.
De gemeente, de papierfabrieken én de bewoners hebben allemaal hun eigen belangen en wensen. Het advies is deze belangen en wensen te inventariseren. Zo ontstaat een goed beeld van mogelijke tegenstrijdige belangen, maar ook van gezamenlijke wensen.
Met de informatie over de feitelijke situatie én de inventarisatie van belangen en wensen kan de gemeente zoeken naar gemeenschappelijke en milieuvriendelijke oplossingen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Eerbeek.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. C.J.M. Anzion
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff

Voorzitter van de werkgroep: dhr. prof. dr. ir. R. Rabbinge

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Brummen

Bevoegd gezag
Gemeente Brummen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 15 aug 2017