3063. Boerderijverplaatsing landgoed Middachten

Landgoed Middachten, gemeente Rheden, bestaat uit een kasteel en enkele pachtboerderijen. In overleg met verpachter, de pachtboer, provincie en gemeente is een plan ontwikkeld voor de herschikking van enkele functies op het landgoed. De verplaatsing van de bestaande melkveehouderij Eikenstraat 3 naar een nieuwe locatie aan de Eikenstraat ongenummerd tussen de bestaande bronbossen en de snelweg A348 vormt onderdeel hiervan. De agrarische bedrijfsvoering op Eikenstraat 3 en Buitensingel 60 wordt ook beëindigd.
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan aangepast en wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Om de besluitvorming hierover te ondersteunen wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

25-06-2015 Adviesaanvraag

30-09-2015 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies over reikwijdte en detailniveau
In het advies over reikwijdte en detailniveau geeft de Commissie aan welke informatie in het milieueffectrapport moet komen. Zij vindt het belangrijk dat in het rapport de keuze voor de nieuwe locatie goed onderbouwd wordt. Het rapport moet daarnaast laten zien welke effecten de verplaatsing heeft voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het landgoed Middachten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. S. Bokma
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. W. Foppen

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: dhr. ing. M. Huuskes

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landgoed Middachten

Bevoegd gezag
Gemeente Rheden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 14 jul 2017