3073. Bestemmingsplan buitengebied Berkelland 2016

De gemeente Berkelland wil een nieuw bestemmingsplan buitengebied opstellen. Het bestemmingsplan buitengebied van 2012 is door de Raad van State vernietigd, omdat de maximale effecten niet voldoende waren onderzocht in het toenmalige milieueffectrapport. De gemeenteraad wil met het nieuwe bestemmingsplan recht doen aan deze uitspraak. Om het milieueffectrapport zo zorgvuldig mogelijk voor te bereiden, heeft de gemeen-teraad van Berkelland de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

16-02-2016 Adviesaanvraag

19-04-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

13-04-2017 Adviesaanvraag

18-04-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeenteraad wil in haar nieuwe plan alleen ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven bieden als die niet leiden tot toename van ammoniakemissie per bedrijf. Hiervoor moet het rapport inzicht geven in de huidige, feitelijke situatie en in de ontwikkelbehoefte van agrarische bedrijven in het plangebied. Het rapport moet een alternatief beschrijven dat laat zien dat de uitbreidingsmogelijkheden niet zullen leiden tot aantasting van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Daarnaast adviseert de Commissie te kijken of bij de ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen rekening kan worden gehouden met de verschillende landschapstypen in het plangebied, zoals het open Berkeldal, het halfopen kampenlandschap en de besloten bossen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. S. Bokma
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Berkelland

Bevoegd gezag
Gemeente Berkelland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 18 apr 2017