3086. Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente Schagen

De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor wil in de gemeente Schagen, op de onderzoekslocatie Petten, een nieuwe onderzoeksreactor  bouwen en exploiteren. Met deze reactor zullen medische en industriële isotopen worden geproduceerd en zal nucleair onderzoek worden gedaan. Om de reactor mogelijk te maken moet onder andere het bestemmingsplan van de onderzoekslocatie worden gewijzigd. Ter onderbouwing van de planwijziging is een milieueffectrapport opgesteld. De gemeenteraad van de gemeente Schagen is bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

10-02-2016 Datum kennisgeving

14-04-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

01-01-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie toetst momenteel het milieueffectrapport.

Reikwijdte en detailniveau
Het rapport moet onderbouwen waarom een nieuwe reactor nodig is en waar ruimte is voor een dergelijk reactor. Het moet de milieugevolgen in kaart brengen die spelen bij de ruimtelijke inpassing van de reactor of waaraan belangrijke risico’s zijn verbonden. Voorbeelden zijn de gevolgen voor het landschap en de beschermde natuur rond de locatie of de geschiktheid van de ondergrond voor de bouw van een reactor.

Het rapport moet duidelijk maken of en onder welke voorwaarden een reactor met het maximaal benodigde vermogen inpasbaar is op de locatie. Dit betekent dat moet wor-den uitgegaan van de maximale behoefte aan koelvermogen, het maximale bouwvolume en de maximaal aanwezige hoeveelheden radioactieve (afval)stoffen. Ook moet worden uitgegaan van het tijdelijk gelijktijdig exploiteren van de bestaande reactor en de nieuwe reactor.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. L. Besselink
dhr. J. Hugtenburg
dhr. dr. R.C.G.M. Smetsers
dhr. ir. P.P.A. van Vugt
dhr. drs. J. van der Winden
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Bevoegd gezag
Gemeente Schagen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C22.2 2011: kerncentrale

 

Bijgewerkt op: 29 mrt 2018