3092. Transformatie havengebied Breskens

De gemeente Sluis wil, samen met 3 lokale ondernemers, het havengebied van Breskens transformeren tot een gebied voor verblijfsrecreatie met behoud van bestaande visserijactiviteiten. Daartoe moeten 460 appartementen, een uitbreiding van de bestaande jachthaven met 100 nieuwe ligplaatsen, een viscentrum, en aan visserij en jachthaven gerelateerde horeca en bedrijven worden gerealiseerd. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Voor de besluitvorming over dit plan wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

23-11-2015 Adviesaanvraag

09-12-2015 Datum kennisgeving

11-02-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

20-02-2018 Adviesaanvraag

28-02-2018 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.


Advies reikwijdte en detailniveau
De notitie reikwijdte & detailniveau is overzichtelijk en al heel compleet. De Commissie vraagt extra aandacht te besteden aan natuur, hoogwaterveiligheid, een gefaseerde aanleg, leefbaarheid en bereikbaarheid. Het havengebied grenst aan de bestaande dorpskern van Breskens. De Commissie ziet de leefbaarheid en bereikbaarheid van de bestaande dorpskern én het toekomstige Breskens – als geheel - als belangrijk onderwerp voor het rapport. De Commissie beveelt aan om hieraan veel aandacht te besteden, tijdens zowel de bouw- als de gebruiksfase. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Aannemersbedrijf Van der Poel BV

Bevoegd gezag
Gemeente Sluis

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland

Bijgewerkt op: 19 mrt 2018