3100. Bestemmingsplan Hoefweg-Zuid 2016

De gemeente Lansingerland stelt in het kader van de gebiedsontwikkeling Bleizo een nieuw bestemmingsplan op. Het bestemmingsplan moet ruimte bieden aan diverse functies zoals bedrijven, leisure, kantoren, maatschappelijke functies, evenementen en mogelijk aan windturbines. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Lansingerland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd advies te geven over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

12-01-2016 Adviesaanvraag

08-02-2016 Datum kennisgeving

19-04-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

19-10-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie m.e.r. adviseert om in het rapport de huidige situatie in het omringende gebied goed te beschrijven vanwege onder andere de bestaande infrastructuur en bedrijvigheid. Daarmee worden de beperkingen en mogelijkheden voor het project inzichtelijker. Ook adviseert de Commissie om een monitoringsprogramma op stellen met maatregelen achter de hand om bij te kunnen sturen als ambities voor het project en milieunormen niet worden gehaald.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ir. H. Otte
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeenschappelijke Regeling Bleizo

Bevoegd gezag
Gemeente Lansingerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 06 nov 2017