3102. Ontwikkeling Haven-Stad Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het haven-industriegebied binnen de Ring A10 met aangrenzende bedrijventerreinen transformeren naar een gemengd stedelijk gebied. Dit gebied, Haven-Stad, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de woningbouwbehoefte. Naast een duurzame inrichting en een gezonde leefomgeving wordt ingezet op circulaire economie, klimaatadaptatie, energie en mobiliteitsshift. Voor de ontwikkeling wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. De Commissie is gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport. 

Bekijk de video over dit project

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

02-06-2016 Adviesaanvraag

02-06-2016 Datum kennisgeving

01-09-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

22-06-2017 Datum kennisgeving

23-06-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het combineren van haven- en industriële activiteiten met woningbouw is een complexe opgave. De gemeente wil daarbij een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving realiseren en het gebied duurzaam inrichten. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport deze ambities concreet te maken en te onderzoeken hoe ze het beste gerealiseerd kunnen worden.

Een goede analyse van de huidige leefomgevingskwaliteit is nodig om inzicht te krijgen in de kansen en belemmeringen voor het combineren van haven- en industriële activiteiten met woningbouw. Daarmee kan beoordeeld worden in welke mate en hoe de leefomgevingskwaliteit verbeterd moet worden om te komen tot een aantrekkelijk en gezond gemend stedelijk gebied.

De Commissie adviseert met een monitorings- en evaluatieprogramma periodiek te controleren in welke mate de daadwerkelijke ontwikkelingen bijdragen aan het realiseren van de ambities van de gemeente. Een integraal informatiesysteem biedt bestuurders een basis om in de loop van de tijd, indien nodig, het omvormingsproces bij te sturen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. G. Gabry
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ir. H. Otte
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 2011: industrieterrein
D11.2 2011: stedelijk project

 

Bijgewerkt op: 07 sep 2017