3120. Bestemmingsplan Almere Poort

De gemeente Almere wil het bestemmingsplan voor Almere Poort actualiseren. Het plan omvat deels het opnieuw bestemmen van gerealiseerde functies en deels het herbestemmen van nog te realiseren woon,- werk- en recreatiegebieden. De gemeenteraad van Almere heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

20-05-2016 Datum kennisgeving

20-07-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

22-08-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport alternatieven uit te werken, die inzichtelijk maken hoe de ontwikkeling van de wijk inspeelt op de onzekere vraag naar woningaantallen, woonmilieus, werken en recreatie. Ook adviseert zij te onderzoeken wat de effecten van het plan door luchtverontreiniging met stikstof zijn op gevoelige gebieden zoals het Naardermeer. Daarnaast onderstreept de Commissie het belang om de effecten van het plan zowel binnen de dijk (bos- en natuurpercelen) als buiten de dijk op de leefgebieden van beschermde soorten te onderzoeken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G. Gabry
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ir. J.E.M. Lax
dhr. drs. A. van Leerdam

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Almere

Bevoegd gezag
Gemeente Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Bijgewerkt op: 01 nov 2017