3120. Bestemmingsplan Almere Poort

De gemeente Almere is van plan om Almere Poort verder te ontwikkelen in een woon-, werk- en recreatiegebied. In totaal worden volgens het MER in Almere Poort nog circa 10.000 nieuwe woningen en circa 700.000m2 nieuwe bedrijven en voorzieningen mogelijk gemaakt. Deze nieuwe ontwikkeling en al gerealiseerde bestemmingen  worden vastgelegd in drie bestemmingsplannen. Voordat de gemeenteraad over de drie plannen besluit, zijn de milieueffecten in één milieueffectrapport (hierna; het MER) onderzocht. De gemeente heeft de Commissie gevraagd om het MER te toetsen

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

20-05-2016 Datum kennisgeving

20-07-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

22-08-2017 Adviesaanvraag

21-12-2017 Advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig toetsingsadvies
Het MER laat zien hoe de duurzaamheidsambities van de gemeente concreet worden gemaakt. Zo worden bijvoorbeeld woningen op stadsverwarming aangesloten en energiezuinig gebouwd, waardoor de toename van CO2-uitstoot beperkt blijft. In het bestemmingsplan is –voor zover de Commissie kan beoordelen- geen totaal maximaal aantal woningen of maximaal aantal vierkante meters bedrijvigheid vastgelegd. Potentieel zijn er daardoor meer verkeersbewegingen mogelijk dan waar het milieueffectrapport van uit gaat. Gevolg hiervan is dat aan verkeer gerelateerde effecten als geluidhinder en luchtverontreiniging mogelijk onderschat worden.

Het MER bevat veel goede en actuele informatie over de natuur in het gebied. De  effectenanalyse is goed opgebouwd. Wel ontbreekt nog belangrijke informatie. In buitendijkse gebieden langs het Markermeer en IJmeer komen belangrijke populaties van bedreigde vogelsoorten als de fuut en de zwarte stern voor. Een gedegen onderbouwing ontbreekt nog dat deze populaties geen schade gaan ondervinden door het verbreden van het Almeerderstrand, de aanleg van het Meerstrand en het bouwen bij de Marina. Ook is meer aandacht nodig voor maatregelen om nadelige effecten te voorkomen of de effecten elders te compenseren in binnendijks natuurgebied.

De gemeente heeft laten weten het MER aan te vullen en/of het bestemmingsplan aan te passen en de Commissie nogmaals om advies te vragen voordat over de bestemmingsplannen besloten wordt.

 

Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport alternatieven uit te werken, die inzichtelijk maken hoe de ontwikkeling van de wijk inspeelt op de onzekere vraag naar woningaantallen, woonmilieus, werken en recreatie. Ook adviseert zij te onderzoeken wat de effecten van het plan door luchtverontreiniging met stikstof zijn op gevoelige gebieden zoals het Naardermeer. Daarnaast onderstreept de Commissie het belang om de effecten van het plan zowel binnen de dijk (bos- en natuurpercelen) als buiten de dijk op de leefgebieden van beschermde soorten te onderzoeken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G. Gabry
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ir. J.E.M. Lax
dhr. drs. A. van Leerdam

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Almere

Bevoegd gezag
Gemeente Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Bijgewerkt op: 12 feb 2018