3125. Windpark Oostpolder Eemshaven

De provincie Groningen en Vereniging windpark Oostpolder willen windpark Oostpolder met een vermogen van ongeveer 66 megawatt in de omgeving van de Eemshaven realiseren. De provincie coördineert de besluiten over het inpassingsplan en over de benodigde vergunningen voor het park. Voorafgaand hieraan worden de milieugevolgen van het park onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

22-04-2016 Adviesaanvraag

16-07-2016 Datum kennisgeving

22-09-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

20-04-2017 Adviesaanvraag

06-06-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport een overzicht te geven van mogelijke opstellingen van turbines binnen de Oostpolder. De Commissie vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat het rapport een turbineopstelling bevat die vogelslachtoffers zoveel mogelijk voorkomt, omdat het gebied rond de Eemshaven een internationaal ‘verkeersknooppunt’ voor trekvogels is. Vergelijk vervolgens de effecten van de verschillende turbine-opstellingen op de leefomgeving, het landschap, de natuur en de energieopbrengst. Hiermee wordt duidelijk hoe de windturbines vanuit milieuoogpunt het beste binnen het gebied opgesteld kunnen worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. J. Hugtenburg
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vereniging Windpark Oostpolder

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen

Bijgewerkt op: 19 jun 2017