3131. Winning ophoogzand Noordzee

De stichting LaMER – een stichting waarin commerciële zandwinbedrijven verenigd zijn – vraagt een vergunning aan voor de winning van ophoogzand in de Noordzee in de periode 2018 tot 2027. Voor de besluitvorming over de ontgrondingsvergunning wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

11-05-2016 Adviesaanvraag

02-06-2016 Datum kennisgeving

13-09-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

11-01-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in beide rapporten de benodigde hoeveelheden zand en zoekgebieden voor de planperiode te onderbouwen en een doorkijk te geven naar de langere termijn. Dit is van belang omdat de beschikbaarheid van zand mede afhankelijk is van andere functies van en activiteiten op de Noordzee, zoals windparken, scheepvaartroutes, (beschermde) natuurwaarden en archeologische waarden (scheepswrakken).
Verder dienen de rapporten de effecten op natuurwaarden te beschrijven, met speciale aandacht voor cumulatie van effecten van de totale zandwinning en andere activiteiten op de Noordzee.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr. P.L. de Boer
dhr. ir. J.H.J. van der Gun
dhr. dr. G.W.N.M. van Moorsel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting La Mer

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied

Bijgewerkt op: 23 feb 2018