3146. Viking Link (Hoogspanningsverbinding tussen Engeland en Denemarken)

Het project Viking Link betreft de realisatie van een hoogspanningskabel met een capaciteit van 1.400 MW en een lengte van meer dan 600 km, die vanaf 2022 de uitwisseling van elektriciteit tussen Denemarken en het Verenigd Koninkrijk mogelijk moet maken. Omdat het voorgestelde kabeltracé de Nederlandse Exclusieve Economische Zone doorkruist, zijn voor dit project ook vergunningen van de Nederlandse overheid vereist. Voordat de minister van Economische zaken hierover besluit wordt een milieueffectrapport opgesteld. De minister heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

04-07-2016 Adviesaanvraag

20-09-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

11-09-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies Reikwijdte en detailniveau
De kabel zal in de zeebodem worden begraven. Daarbij kunnen verschillende technieken worden aangewend. Het rapport moet deze alternatieve technieken goed tegen elkaar afwegen en de mogelijkheden onderzoeken om het project vanuit milieuoogpunt te optimaliseren. De Commissie vraagt in haar advies bijzondere aandacht voor de mogelijke gevolgen voor de beschermde natuurgebieden ‘Klaverbank’, ‘Doggersbank’ en ‘Centrale Oestergronden’, die dicht bij het kabeltracé liggen of erdoor worden doorkruist, en voor effecten op kwetsbare soorten zoals Noordkromp (een langlevend schelpdier) en Bruinvis.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. G.W.N.M. van Moorsel
dhr. dr. L. van der Valk
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. J.A. Wiersma

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Energinet.dk
National Grid Viking Link Limited

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied

Bijgewerkt op: 12 okt 2017