3151. Herziening bestemmingsplan Maasvlakte 2

De gemeente Rotterdam wil een nieuw bestemmingsplan voor de Tweede Maasvlakte opstellen. Het nieuwe plan zal voor tweederde dezelfde activiteiten mogelijk maken als het huidige bestemmingsplan. Voor een derde deel worden nieuwe ontwikkelingen en flexibelere bestemmingen mogelijk zodat het Havenbedrijf snel kan inspelen op veranderende vragen vanuit met name de zeevaartindustrie, zoals containers, chemie- en biobased en maritieme service industrie. Ook wil de gemeente in dit deel van het gebied net als in het huidige bestemmingsplan windturbines plaatsen.
Voordat de gemeenteraad van Rotterdam een besluit neemt over het bestemmingsplan worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

29-11-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

20-07-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op moment het milieueffectrapport

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie m.e.r. adviseert om de ambities rond duurzaamheid te beschrijven en daarbij ook hoe die ambities ingevuld kunnen worden en welke milieuvoordelen dit zal opleveren.
Over de windturbines adviseert zij varianten te beschrijven met daarbij de milieugevolgen en de maatregelen om eventuele effecten te verminderen. De Commissie adviseert daarnaast in het milieueffectrapport de effecten op natuur te beschrijven, inclusief mogelijke maatregelen om effecten te verkleinen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ing. P.A. Kroeze
mw. ir. M.L. Verspui
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: mw. ir. V.J.H.M. ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Havenbedrijf Rotterdam NV

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 01 aug 2017