3173. Koole Tankstorage Minerals B.V., Vondelingenplaat Rotterdam

Koole Tankstorage Minerals B.V. wil haar terminal op de Vondelingenplaat te Rotterdam uitbreiden. De op- en overslagslagcapaciteit voor olieproducten wordt vergroot van circa 1.089.000 m3 naar circa 1.641.000 m3. Voordat de DCMR, namens de provincie, besluit over de Omgevingsvergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

10-10-2016 Adviesaanvraag

07-02-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

27-07-2017 Adviesaanvraag

02-08-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om straks in het rapport ook een technisch alternatief te beschrijven waarbij zo min mogelijk verontreinigende stoffen vanuit de terminal in de lucht terechtkomen. Het gaat daarbij om stoffen afkomstig uit de olieopslag maar ook om luchtverontreiniging door afgemeerde zeeschepen. Hiermee wordt duidelijk wat technisch mogelijk is en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. De provincie kan daar dan bij de vergunningverlening desgewenst rekening mee houden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ing. H. van Niekerk
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Koole Tankstorage Minerals B.V.

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 17 okt 2017