3173. Koole Tankstorage Minerals B.V., Vondelingenplaat Rotterdam

Koole Tankstorage Minerals B.V. wil haar terminal op de Vondelingenplaat te Rotterdam uitbreiden. De op- en overslagslagcapaciteit voor olieproducten wordt vergroot van circa 1.089.000 m3 naar circa 1.641.000 m3. Voordat de DCMR, namens de provincie, besluit over de Omgevingsvergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

10-10-2016 Adviesaanvraag

07-02-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Toetsing

27-07-2017 Adviesaanvraag

02-08-2017 Datum kennisgeving

17-10-2017 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

12-10-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie werkt aan het advies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop.

Voorlopig toetsingsadvies
In het rapport ontbreekt inzicht in de maximale technische mogelijkheden om luchtverontreiniging vanuit de terminal zoveel mogelijk te voorkomen (waaronder zeer zorgwekkende stoffen). Dit kan bijvoorbeeld door vluchtige olieproducten af te vangen met een zogenaamde dampverwerkingsinstallatie. Ook is het onduidelijk hoeveel extra luchtverontreiniging de uitbreiding van de terminal precies veroorzaakt. Verder is nog niet duidelijk of de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en per schip mogelijk is vanwege de veiligheid voor de omgeving. De Commissie vindt het belangrijk dat deze milieu-informatie beschikbaar is voorafgaand aan een besluit over de vergunning, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. De DCMR heeft aangeven het rapport te laten aanpassen en de Commissie hierover opnieuw om advies te vragen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om straks in het rapport ook een technisch alternatief te beschrijven waarbij zo min mogelijk verontreinigende stoffen vanuit de terminal in de lucht terechtkomen. Het gaat daarbij om stoffen afkomstig uit de olieopslag maar ook om luchtverontreiniging door afgemeerde zeeschepen. Hiermee wordt duidelijk wat technisch mogelijk is en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. De provincie kan daar dan bij de vergunningverlening desgewenst rekening mee houden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ing. H. van Niekerk
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Koole Tankstorage Minerals B.V.

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 14 nov 2017