3176. Structuurvisie Openbare Ruimte Haarlem

De gemeente Haarlem wil een integrale visie op de openbare ruimte opstellen waarin duidelijke keuzes voor de openbare ruimte worden gemaakt én waarin de stad bij bevolkingsgroei in de toekomst goed bereikbaar blijft. Voordat de gemeente een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

17-10-2016 Adviesaanvraag

04-11-2016 Datum kennisgeving

17-01-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

09-06-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente Haarlem wil in de structuurvisie verschillende doelstellingen realiseren. Ze wil een aantrekkelijke, gezonde, bereikbare en duurzame stad worden met een metropolitane economie. Deze doelen zijn niet op voorhand allemaal met elkaar te verenigen. Daarom adviseert de Commissie om vanuit verschillende perspectieven een optimale situatie uit te werken. Op die manier komt in beeld waar de doelen elkaar overlappen of juist in de weg zitten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. H. Otte
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Haarlem

Bevoegd gezag
Gemeente Haarlem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Bijgewerkt op: 01 aug 2017