3180. Kavelbesluiten III en IV Hollandse Kust (zuid)

Nederland heeft doelen geformuleerd voor windturbineparken op zee. In een zogenaamd kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee gerealiseerd mag worden. Op basis van een tender wordt later bepaald welke partij de subsidie krijgt en het windpark mag realiseren. De milieugevolgen van de kavelbesluiten III en IV Hollandse Kust (zuid) worden nu onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

01-11-2016 Adviesaanvraag

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

01-11-2016 Adviesaanvraag

Reikwijdte en detailniveau

16-12-2016 Datum kennisgeving

21-02-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment de milieueffectrapporten.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt de voorgestelde onderzoeksaanpak helder en relevant. Effecten op natuur, het landschap en de scheepvaartveiligheid krijgen hiermee voldoende aandacht. In het rapport worden ook de effecten van verschillende mitigerende maatregelen onderzocht, bijvoorbeeld de effecten van het beperken van het geluid bij het heien voor het onderwaterleven. Het rapport zal ingaan op de locatiekeuze en de verkaveling van de locatie. De Commissie adviseert daarbij te onderzoeken of door een andere indeling van de kavels de windturbines beter verdeeld kunnen worden, waardoor vanuit de kust een gelijkmatiger landschapsbeeld ontstaat.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. prof.ir. H. Ligteringen
dhr. dr. G.W.N.M. van Moorsel
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 14 jul 2017