3208. Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg

De bedrijven Rotra en Ubbink willen uitbreiden op het bestaande bedrijventerrein aan de Verhuellweg in Doesburg als logistiek watergebonden bedrijventerrein. Om de ontwikkeling van deze logistieke hotspot planologisch mogelijk te maken, wil de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. Daarnaast zullen verschillende andere vergunningen en ontheffingen moeten worden aangevraagd, en moet er wellicht een projectplan Waterwet worden opgesteld omdat er mogelijk een extra primaire waterkering worden aangelegd. Omdat het plan MER-plichtige en beoordelingsplichtige activiteiten mogelijk maakt, en de ligging van het plangebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied Rijntakken, wordt een milieueffectrapport opgesteld om de besluitvorming over het bestemmingsplan door de gemeenteraad te ondersteunen. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

20-02-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Op dit moment werkt de Commissie aan een advies voor de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. R. During
dhr. dr.ir. R.B. Jongejan
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Doesburg
Koninklijke Rotra B.V.
Provincie Gelderland
Ubbink

Bevoegd gezag
Gemeente Doesburg
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 14 aug 2017