3218. Rivierklimaatpark IJsselpoort

Veel verschillende partijen werken samen om in en rond de IJsseluiterwaarden tussen Arnhem (IJsselkop) en Giesbeek aan het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Dit plan is bedoeld voor verbetering van de hoogwaterveiligheid, recreatie, natuurontwikkeling en duurzame bedrijven. De partijen zoeken samen naar de beste oplossingen voor deze doelen. De gemaakte keuzes worden vastgelegd in een intergemeentelijke structuurvisie. Voordat hierover wordt besloten worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Provincie Gelderland, trekker van de gezamenlijke verkenning, en de gemeenteraden van Arnhem, Westervoort, Rheden, Zevenaar en Duiven hebben de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

21-04-2017 Adviesaanvraag

07-07-2017 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Tussentijdse toetsing

31-10-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het Rivierklimaatpark vraagt om keuzes over bijvoorbeeld het versterken van dijken, het verruimen van de rivier, verplaatsen van bedrijven en ontwikkeling van natuur en landschap. De uitvoering daarvan zal waarschijnlijk tientallen jaren duren.
De initiatiefnemers hebben voor het gebied veel verschillende doelen die soms mogelijk tegenstrijdig zijn. Een voorbeeld hiervan is of doelen voor ontwikkeling van landbouw, natuur en hoogwaterveiligheid in de uiterwaarden van de IJssel kunnen samengaan. Om te komen tot de beste oplossing adviseert de Commissie in het rapport als eerste stap voor het gebied vier verschillende kaarten te maken, waarbij hoogwaterveiligheid, recreatie, natuur of (duurzame) economie de inrichting van het gebied bepalen. Op basis hiervan kunnen de betrokken partijen, samen met burgers, bedrijven en boeren in het gebied werken aan het ontwerp van het Rivierklimaatpark.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. R. During
dhr. dr.ir. R.B. Jongejan
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Arnhem
Gemeente Duiven
Gemeente Rheden
Gemeente Westervoort
Gemeente Zevenaar
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 13 mrt 2018