3220. Magneetveld bij het hoogspanningsnet

Als een netbeheerder het hoogspanningsnet uitbreidt of wijzigt, zal hij in bepaalde gevallen een milieueffectrapport moeten opstellen waarin hij de gevolgen van die uitbreiding of wijziging beschrijft. De blootstelling aan het magneetveld dat bij het transport van stroom ontstaat, vormt een bijzonder aandachtspunt in dat rapport, vanwege de mogelijke gezondheidseffecten. Die effecten leiden soms tot zorg bij mensen die in de buurt van het hoogspanningsnet wonen of met een wijziging of uitbreiding van dat net te maken krijgen.

De verwachte toename aan ingrepen in het hoogspanningsnet in combinatie met de onzekerheid over de gezondheidseffecten rond dat net, waren voor het ministerie van Economische Zaken aanleiding om de Commissie te vragen om aan te geven wat specifiek over dit onderwerp in een milieueffectrapport moet worden beschreven.

Procedure en adviezen

Overig advies

23-03-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies Commissie
De Commissie werkt aan een advies en een factsheet waarin ze beschrijft welke informatie een milieueffectrapport moet bevatten over het magneetveld bij het hoogspanningsnet.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. Th. Fens
dhr. dr. M. Pruppers
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied

Bijgewerkt op: 23 mei 2017