3233. Bestemmingsplan Buitengebied Halderberge 2017

De gemeente Halderberge wil een 1e herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied opstellen. De reden voor het opstellen van deze herziening is het herstellen van enkele omissies in het geldende bestemmingsplan Buitengebied Halderberge uit september 2011. Met het plan wil de gemeente onder andere ontwikkelingen voor veehouderijen mogelijk maken. Voor de besluitvorming over het plan wordt een milieueffectrapport opgesteld vanwege kaderstelling voor uitbreiding van veehouderijen en mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden. De gemeenteraad heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd om advies uit te brengen over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing

09-05-2017 Adviesaanvraag

17-05-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. R.A.M. van Woerden

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Halderberge

Bevoegd gezag
Gemeente Halderberge

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Bijgewerkt op: 23 jun 2017