3234. Omgevingsvisie Katwijk

De gemeente Katwijk werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie. Deze visie moet het bestaande ruimtelijk beleid vervangen en samenvoegen. De gemeente loopt hiermee vooruit op de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingsvisie wordt daarom ook al opgesteld volgens de nieuwe werkwijze en ideeën van deze wet. De gemeenteraad van Katwijk heeft de Commissie om advies gevraagd over de aanpak en de inhoud van de notitie reikwijdte en detailniveau en het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Inhoud reikwijdte en detailniveau

15-06-2017 Adviesaanvraag

05-09-2017 Advies uitgebracht

Advies inhoud notitie Reikwijdte en detailniveau en milieueffectrapport

Persbericht

Reikwijdte en detailniveau

13-10-2017 Adviesaanvraag

27-10-2017 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Advies inhoud notitie reikwijdte en detailniveau en milieueffectrapport
De Omgevingsvisie Katwijk moet een ‘kader’ vormen voor de verdere uitwerking van het ruimtelijke beleid van de gemeente. Dit ruimtelijk beleid wordt daarna concreet ingevuld in omgevingsplannen, programma’s en gebiedsvisies. De ontwikkeling van de locatie Valkenburg is daar een voorbeeld van, hier wordt ook een separate m.e.r.-procedure voor doorlopen. De Omgevingsvisie is richtinggevend en formuleert ambities en doelstellingen voor de lange termijn. De Commissie adviseert om eerst een goede beschrijving te geven van de kwaliteit van de leefomgeving in Katwijk. Geef daarbij ook aan welke ontwikkelingen van buitenaf invloed hebben op de leefomgeving, zoals klimaatverandering en de groei van het aantal inwoners van de Randstad. Geef vervolgens aan welke ambities en doelstellingen Katwijk zelf heeft voor haar gemeente. Denk daarbij aan doelstellingen zoals energietransitie, versterken economie en infrastructuur en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Werk deze doelstellingen uit in verschillende beleidskeuzen en onderzoek of ambities elkaar kunnen versterken of juist strijdig zijn. Werk een beoordelingskader uit waarmee deze verschillende beleidskeuzes op milieueffecten en haalbaarheid kunnen worden getoetst.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. dr. H. Goosen
dhr. drs. W. Korver
dhr. ir. F.J. Rooijers

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Katwijk

Bevoegd gezag
Gemeente Katwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Bijgewerkt op: 13 nov 2017