3261. Noodoverloopgebied Ronde Hoep

De gemeente Ouder-Amstel wil een bestemmingsplan voor de Ronde Hoep vaststellen. De Ronde Hoep moet als waterberging gaan fungeren mocht de Amstelboezem overtollig water niet meer kunnen bergen. Volgens de prognose zal dit minder dan één keer in de honderd jaar zijn. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan, heeft zij een milieueffectrapport laten opstellen waarin de milieueffecten van het plan in beeld worden gebracht.

Procedure en adviezen

Toetsing

18-10-2017 Datum kennisgeving

19-10-2017 Adviesaanvraag

25-01-2018 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

22-01-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
De Commissie toetst op dit moment de aanvulling op het milieueffectrapport

 

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport bevat een goede beschrijving van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied. Het rapport maakt nog niet duidelijk welke maatregelen er precies genomen worden om waterverontreiniging en wateroverlast te voorkomen. In het rapport ontbreekt ook nog informatie over het aantal woningen in het gebied en informatie over de wijze waarop tijdelijke en permanente maatregelen, zoals de aanleg van groene dijkjes, geborgd worden. Daardoor is nu nog onduidelijk hoe het landschap er precies uit komt te zien. De Commissie adviseert dit met behulp van visualisaties inzichtelijk te maken.

De gemeente heeft laten weten het rapport aan te vullen en nogmaals aan de Commissie voor te leggen, voordat over het bestemmingsplan besloten wordt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. W. Beekman
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist

Secretaris van de werkgroep: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ouder-Amstel

Bevoegd gezag
Gemeente Ouder-Amstel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Bijgewerkt op: 19 mrt 2018