3276. Dijkversterking Wolferen-Sprok

De Waaldijk tussen Wolferen en Sprok voldoet niet aan de wettelijke normen voor hoogwaterveiligheid. De dijk is te laag en heeft onvoldoende stabiliteit. Het Waterschap Rivierenland gaat daarom de dijk versterken en verkent daarnaast of de dijk bij Oosterhout (gedeeltelijk) teruggelegd kan worden. Uiteindelijk worden de plannen vastgelegd in een projectplan Waterwet of een provinciaal inpassingsplan. Om de besluitvorming te ondersteunen wordt de procedure van milieueffectrapportage doorlopen. Bij dit project wordt een milieueffectrapport in twee fasen opgesteld: fase 1 gaat over welk alternatief de voorkeur heeft, fase 2 gaat over hoe dit gekozen alternatief er precies uit komt te zien.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

14-12-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ir. R. Speets

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse

Secretaris van de werkgroep: mw. ir. C.T. Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied:

Bijgewerkt op: 12 mrt 2018