3281. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Epe

De gemeente Epe werkt aan de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen Kweekweg en Eekterveld. Het doel is om te komen tot één uniform, actueel bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe / andere ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk ten opzicht van de bestaande bestemmingsplannen. Wel wordt bij de actualisatie de geluidzone rond het terrein Kweekweg eenduidig vastgelegd en wordt een geluidruimteverdeling toegevoegd voor dit bedrijventerrein.

Procedure en adviezen

Toetsing

20-12-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. E.H.A. de Beer
mw. ir. M.L. Verspui
dhr. drs. C.T.M. Vertegaal

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: mw. A. Springer-Rouwette

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Epe

Bevoegd gezag
Gemeente Epe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Bijgewerkt op: 19 apr 2018