3282. Bereikbaarheid Wageningen, campusroute

Provincie Gelderland wil het vestigingsklimaat van FoodValley verbeteren en de economische potentie van Wageningen, in het bijzonder die van de Wageningen Campus, benutten. Om gewenste economische ontwikkelingen mogelijk te maken, is voor het bereikbaarheidsprobleem snel een toekomstbestendige oplossing nodig. Er gebeurt daarom ook al veel op het gebied van OV, fiets en mobiliteitsmanagement. Als aanvullende infrastructurele oplossing voor het autoverkeer is de provincie Gelderland van plan om een nieuwe verbinding over de Wageningen Campus, vanaf nu Campusroute geheten, te onderzoeken en te realiseren. De provincie gaat de milieueffecten onderzoeken in een milieueffectrapport voordat over het inpassingsplan besloten wordt. Tevens zal een Passende beoordeling opgesteld worden. De provincie heeft de Commissie gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport te adviseren.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

21-12-2017 Adviesaanvraag

07-03-2018 Datum kennisgeving

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. W. Altenburg
mw. dr.ir. M.B.A. Dijkema
dhr. ir. J.E.M. Lax
dhr. ing. C.P. Slijpen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff

Secretaris van de werkgroep: mw. mr.drs. A. Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C01.2 2011: auto(snel)weg

 

Bijgewerkt op: 30 mrt 2018