Veelgestelde vragen

Bepaalt de Commissie m.e.r. of een project doorgaat? 
Nee, wij zeggen niets over de wenselijkheid van een activiteit of een te kiezen alternatief. Wij kunnen aangeven wat er voor het milieueffectrapport onderzocht moet worden en of de informatie in het rapport juist en volledig is. Het bevoegd gezag kan op basis van het rapport het milieu volwaardig meewegen bij de besluitvorming over het project.


Kan iedereen de Commissie m.e.r. om advies vragen?
Alleen het bevoegd gezag kan de Commissie om een officieel advies vragen. Iedereen kan wel bij ons terecht met vragen over het m.e.r.-proces en met praktijkvragen rond milieueffectrapportage.

 

Wat is de adviestermijn?
De officiele adviestermijn is zes weken. In overleg bepalen we de exacte planning en termijn.

 

Duinlandschap

 

Wat kost een advies?
Door een wetswijziging gelden er sinds juli 2014 gelden er tarieven voor alle adviezen van de Commissie.

  

Waarom is een locatiebezoek nodig?
De werkgroep gaat op locatiebezoek om een goed beeld te krijgen van het voornemen, het plangebied en de relevante milieuaspecten. De initiatiefnemer en/of bevoegd gezag organiseert het locatiebezoek in samenspraak met de secretaris van de werkgroep.
Wij vinden het prettig als er naast de ambtenaar, initiatiefnemer en inhoudelijke deskundigen ook een bestuurder aanwezig is. Procedurele, inhoudelijke en bestuurlijke afwegingen kunnen dan aan de orde komen.

 

Wat doet de Commissie met essentiële tekortkomingen?
Als we bij de toetsing van het milieueffectrapport constateren dat er essentiële informatie voor het besluit ontbreekt, dan sturen wij het bevoegd gezag een voorlopig advies met deze conclusie. Er zijn dan twee mogelijkheden:

  • We brengen dit advies uit.
  • Het bevoegd gezag vraagt de Commissie de advisering op te schorten om de initiatiefnemer de gelegenheid te geven het milieueffectrapport aan te vullen. We schorten de advisering dan voor ongeveer zes weken op. Om de transparantie te waarborgen, plaatsen we het voorlopige advies op onze website. Als de aanvulling er na de afgesproken periode niet is, brengen we het advies alsnog uit.

 

 koeien_bij_sloot_groot


Kunnen plan-m.e.r. en project-m.e.r. gecombineerd worden?

Als voor een activiteit gelijktijdig zowel een m.e.r.-plichtig plan als een m.e.r.-plichtig besluit wordt voorbereid, dan kan één milieueffectrapport worden gemaakt (art. 14.4b Wm). Hiervoor geldt dan de uitgebreide m.e.r.-procedure. Dit geldt overigens alleen als het plan uitsluitend wordt voorbereid vanwege de inpassing van die activiteit in dat plan.
Bijvoorbeeld:
Voor een stortplaats wordt een Wm-vergunning voorbereid. Tegelijkertijd wordt een bestemmingsplan gemaakt waarin de stortplaatslocatie wordt bestemd. Nu kan worden volstaan met het maken van één gecombineerd plan-/project-milieueffectrapport.

 

Wat is een m.e.r.-beoordeling?
Voor sommige activiteiten is het verplicht om een m.e.r. uit te voeren. Voor veel ook niet. Het bevoegd gezag moet zelf bepalen of een milieueffect-rapport moet worden opgesteld. Dit is een m.e.r.-beoordeling. Het besluit van het bevoegd gezag heet het m.e.r.-beoordelingsbesluit. Zie ook de factsheet M.e.r.-beoordeling.

 

Is bezwaar en beroep mogelijk bij m.e.r?
Er bestaat geen eigenstandige bezwaar- of beroepmogelijkheid bij m.e.r. In bezwaar of beroep tegen het moederbesluit kan wel worden aangevoerd dat bijvoorbeeld ten onrechte geen m.e.r.-procedure is doorlopen of dat het milieueffectrapport niet aan de wettelijke inhoudseisen voldoet.

 

geluid