Zienswijzen

Als het publiek participeert in overheidsbesluiten of beleidsvorming, dan leidt dat vaak tot betere plannen, meer draagvlak, vertrouwen, een soepel proces en minder procedures.
Dit geldt ook voor milieueffectrapportage.

 

Zie de factsheet Participatie en milieueffectrapportage

 

Voordelen van participatie

 • Het proces wordt democratischer en transparanter
 • Lokale kennis wordt benut
 • Het draagvlak voor het plan en de vragen die in de samenleving leven worden duidelijk
 • Burgers denken mee over oplossingen
 • Het voorkomt of vermindert onrust
 • Discussie over een project is eerder op basis van feiten dan emoties
   

Wanneer besteedt de Commissie aandacht aan zienswijzen?
Wij betrekken niet standaard zienswijzen in een advies, maar het kan wel. We hebben ongeveer drie weken nodig om de zienswijzen te beoordelen en te verwerken. Deze periode wordt in overleg bepaald.

 

Kunt u als belanghebbende/inspreker uw oordeel over de inhoud van het milieueffectrapport rechtstreeks aan de Commissie voorleggen?
Nee, dan kan niet rechtstreeks. Het bevoegd gezag (gemeente, provincie of Rijk) bepaalt of de Commissie zienswijzen meeneemt in de advisering. 
Wij betrekken wel graag zienswijzen in een adviestraject, omdat het de kwaliteit en bruikbaarheid van de adviezen vergroot.

Op verzoek van het bevoegd gezag kan ook in overleg een moment gezocht worden waarop belanghebbenden mondeling hun mening en vragen aan de Commissie voor kunnen leggen, zoals bij het locatiebezoek van de Commissie aan het begin van haar adviestraject.  

Wanneer u een vraag heeft over een door ons uitgebracht advies dan beantwoorden wij die graag.  

 

Is participatie in de m.e.r.-procedure verplicht?
Er zijn twee m.e.r.-procedures: een beperkte en een uitgebreide. Deze verschillen in wat er verplicht is aan participatie.  

 • In de uitgebreide procedure moet in de voorfase, voordat het milieueffectrapport wordt geschreven, gelegenheid zijn om zienswijzen in te dienen. Belanghebbenden kunnen dan aangeven wat er volgens hen in het milieueffectrapport onderzocht moet worden.
 • In de uitgebreide én beperkte procedure moet er gelegenheid zijn om zienswijzen in te dienen als het milieueffectrapport klaar is. Dit is de toetsingsfase. De inspreker kan dan aangegeven of er relevante informatie ontbreekt in het milieueffectrapport.
   

Wat zijn de termijnen voor participatie in de m.e.r.-procedure?
De termijnen voor de voorfase zijn niet wettelijk vastgelegd. Het bevoegd gezag bepaalt zelf de termijn en participatievormen.
De termijnen voor de toetsingsfase zijn vastgelegd in de Awb. Het milieueffectrapport moet minimaal 6 weken ter inzage liggen.