Wet milieubeheer

Hieronder vindt u een selectie van artikelen uit de Wet milieubeheer (Wm) die het meest relevant zijn voor milieueffectrapportage.

 

Hoofdstuk 1 Algemeen 
De Commissie wordt omschreven als de Commissie voor de milieu-effectrapportage zoals bedoeld in artikel 2.17 Wm. Ook bevat het algemene deel bepalingen die de werkingsfeer van de Wm aangeven.

 

Hoofdstuk 2 Zelfstandige bestuursorganen en adviesorganen 
De Commissie is een adviesorgaan. De wettelijke basis voor de Commissie staat in artikel 2.17 Wm. Hierin is ook geregeld wie de Commissie van advies moet dienen.
In artikelen 2.18 tot en met 2.24 Wm zijn nadere bepalingen opgenomen over de wijze waarop de Commissie is samengesteld, de wijze van advisering en het ondersteunend bureau.

 

Hoofdstuk 7 Milieueffectrapportage 
Het gaat om plan-m.e.r., project-m.e.r. en m.e.r.-beoordeling. Dit hoofdstuk staan procedurele en inhoudsvereisten.
7.1  Algemeen
7.2  Plannen en besluiten waarvoor het maken van een milieueffectrapport verplicht is
7.3  Het milieueffectrapport dat betrekking heeft op een plan
7.4  De voorbereiding van een milieueffectrapport dat betrekking heeft op een plan
7.5  Het plan
7.6  Besluiten waarvan beoordeeld moet worden of een milieueffectrapport moet worden gemaakt
7.7  Het milieueffectrapport dat betrekking heeft op een besluit
7.8  De beperkte voorbereiding rond het milieueffectrapport dat betrekking heeft op een besluit
7.9  De uitgebreide voorbereiding rond het milieueffectrapport dat betrekking heeft op een besluit
7.10  Het besluit
7.11  Activiteiten met mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen
7.12  Evaluatie

 

Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen 
Bijzondere bepalingen voor besluiten waarvoor een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Zo geldt er een afwijkende bepaling voor de kennisgeving van de aanvraag van de vergunning of ontheffing waarvoor een milieueffectrapport wordt opgesteld (artikel 13.2 Wm).

 

Hoofdstuk 14, § 2 Coördinatie
De bepalingen zijn in meerdere situaties van toepassing. Als bijvoorbeeld voor één activiteit zowel een besluit als een plan tegelijkertijd worden voorbereid of als meerdere besluiten nodig zijn om de activiteit te kunnen realiseren.

 

Hoofdstuk 19 Openbaarheid van milieu-informatie 
Regels rond passieve en actieve openbaarheid. De artikelen 19.3 tot en met 19.8 zijn gericht op de geheimhouding van gegevens.