Thema Duurzame ontwikkeling

Praktijk & publicaties

Praktijkvoorbeelden

Structuurvisie provincie Drenthe

Structuurvisie provincie Drenthe

In het MER bij de structuurvisie van de provincie Drenthe is nagegaan of de ontwikkelingen uit de structuurvisie zouden leiden tot het oplossen van de 'persistente problemen' in relatie tot een duurzame ontwikkeling.

Randstad 2040

Randstad 2040

Bij Randstad 2040 was sprake van een interactief proces met onder meer breed opgezette werkconferenties. In ontwerp-ateliers zijn alternatieven ontwikkeld door deskundigen vanuit diverse invalshoeken. In de 'Kabinetsvisie' is getracht het beste van de modellen te bundelen.

 

Omgevingsplan Zeeland

Omgevingsplan Zeeland

De provincie Zeeland heeft voor het nieuwe Omgevingsplan 2012 - 2018 de m.e.r.-procedure doorlopen. Het Omgevingsplan bevat het Milieubeleidsplan, de ruimtelijke Structuurvisie en het Waterplan.

 

Rijnenburg: duurzaamheid & klimaat centraal in ontwerpproces

Rijnenburg: duurzaamheid & klimaat centraal in ontwerpproces

Duurzaamheids- en klimaatbelangen kunnen het best vroeg in het ontwerpproces aan de orde komen. Een goed voorbeeld daarvan is het proces bij het ontwikkelen van de woonwijk Rijnenburg.

 

Overige publicaties

Gebiedsontwikkeling: lessen uit de m.e.r.-praktijk

In het kader van het Actieprogramma ‘Vernieuwing instrumentarium gebiedsontwikkeling’ heeft het ministerie van IenM de Commissie gevraagd naar haar ervaringen met de m.e.r.-praktijk van gebiedsontwikkeling. De Commissie geeft in haar advies…

3x3-matrix en m.e.r.

De Commissie probeert in haar advisering aan te sluiten bij ontwikkelingen en ideeën over duurzame ontwikkelingsbeoordeling. De Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling (NSDO) heeft een 3x3-matrix ontwikkeld dat ook goed bruikbaar blijkt bij het…

Persistente problemen en m.e.r.

Plannen en projecten kunnen worden beoordeeld op hun bijdrage aan het oplossen van zogenaamde persistente problemen. Deze problemen vormen een belangrijk obstakel voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Persistente problemen conform de Tweede…

Adviezen Werkgroep Duurzame ontwikkelingsbeoordeling

De Werkgroep Duurzame ontwikkelingsbeoordeling heeft in december 2001 op verzoek van voorheen het ministerie van VROM advies uitgebracht met aanbevelingen voor een duurzame ontwikkelingsbeoordeling.