Thema Duurzame ontwikkeling

Veelgestelde vragen

Hoe neem ik duurzame ontwikkeling mee in milieueffectrapportage?

Een standaardlijst met informatie is er niet. Daarvoor zijn de verschillen in abstractieniveau bij gebiedsontwikkeling te groot. Bij plan-m.e.r. voor gebiedsontwikkeling blijkt de 3x3 matrix, ontwikkeld in de Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (NSDO) goed bruikbaar. 


In milieueffectrapportage is ervaring opgedaan met het beoordelen van plannen en projecten op hun bijdrage aan het oplossen van persistente problemen. Persistente problemen volgens de duurzaamheidsverkenning Nederland Later zijn:

  • klimaatverandering: overstromingsrisico, wateroverlast, watertekort en verzilting
  • afname van de biodiversiteit
  • afname bereikbaarheid van grote steden door bijvoorbeeld files
  • afname leefomgevingskwaliteit
  • verrommeling van het landschap
  • tekort aan aantrekkelijke en betaalbare woonmilieus
  • sociale segregatie
  • achterblijvend vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven.


Het gebruik van persistente problemen als ijkpunt voor de beoordeling heeft als voordeel dat vaak goed is aan te geven of een bepaalde oplossing bijdraagt, neutraal is of afbreuk doet aan een probleem. Wanneer doelen onvoldoende worden bereikt, biedt het inspiratie om doelen wel te bereiken. Persistente problemen moeten een gebiedsgerichte invulling krijgen zodat ze herkenbaar zijn en onderschreven worden door alle belanghebbenden. Hiermee wordt het enthousiasme voor gebiedsontwikkeling bevorderd.


Persistente problemen worden bij voorkeur ook gebruikt als startpunt voor gebiedsanalyse en gebiedsvisie. Een integrale gebiedsanalyse bij de start van iedere gebiedsontwikkeling moet onderdeel zijn van de 'startbeslissing'. Deze gebiedsanalyse moet zich richten op alle persistente problemen en opgaven in het gebied.

 

Wanneer zet ik duurzame ontwikkeling in bij m.e.r.?

Voor een gedragen en uit oogpunt van duurzame ontwikkeling goed besluit, moeten alle betrokkenen op ieder moment in het proces voldoende inzicht hebben in de effecten van de mogelijke oplossingsrichtingen. Informatie over effecten moet het overleg en de afwegingen tijdens het proces van gebiedsontwikkeling faciliteren. Het beoordelingsproces is net zo belangrijk als de inhoud van de informatie.
De praktijk maakt duidelijk dat plan-m.e.r. een waardevolle bijdrage kan leveren. Plan-m.e.r. moet daarvoor al bij de start van de verkenningsfase ingezet worden en gelijk oplopen met de planontwikkeling.

 

Hoe gedetailleerd moet de informatie zijn bij duurzame ontwikkelingsbeoordeling?

De focus van de effectbeoordeling ligt op een risicobeoordeling.

  • Hoe groot is de kans dat de oplossingen bijdragen aan duurzame ontwikkeling?
  • Hoe groot is de kans op ongewenste afwenteling naar andere aspecten van duurzame kwaliteit (people, profit, planet), naar een andere tijd of naar een andere plaats? 

Een beschouwing van de risico’s staat centraal en niet een detailberekening van effecten. Vaak volstaat het om aan te geven of een oplossingsrichting ‘beter’ of ‘slechter’ scoort uit oogpunt van risicobeheersing en de argumenten waarop dit is gebaseerd.