Thema Gezondheid

Veelgestelde vragen

Moet een MER gezondheidseffecten inzichtelijk maken?

De Commissie vraagt aandacht voor de gevolgen van initiatieven voor de gezondheid. In m.e.r. wordt, veelal indirect, al aandacht besteed aan gezondheidsaspecten. De toetsing aan grenswaarden is bijvoorbeeld opgenomen in de Wet luchtkwaliteit en de Wet geluidhinder. Deze grenswaarden zijn echter niet alleen gebaseerd op het voorkomen van gezondheidsschade, maar ook op economische belangen en haalbaarheid. Ook onder de huidige grenswaarden treden volgens onder andere de World Health Organisation en het Planbureau voor de Leefomgeving nog aanzienlijke gezondheidseffecten op. Tegelijkertijd is er Europees en nationaal beleid geformuleerd om de effecten op de volksgezondheid een prominentere plaats te geven in plan- en projectvoorbereidingen.
Lees verder

 

Waarom worden hoogspanningslijnen niet vaker ondergronds aangelegd?

Hoogspanningsleidingen worden vaak gezien als een aantasting van de landschappelijke kwaliteit. Ook bestaat er bezorgdheid over mogelijke schade voor de gezondheid. Waarom worden ze niet ondergronds aangelegd?

Ondergrondse kabels vertonen een ongunstiger elektrisch gedrag dan bovengrondse lijnen. Ook kunnen storingen in ondergrondse verbindingen minder snel worden opgespoord en gerepareerd. Daarnaast zijn de kosten van bovengrondse hoogspanningslijnen lager dan die van ondergrondse kabels (een factor 5 tot 10 lager). Daarom heeft een bovengrondse oplossing meestal de voorkeur. 

Het Kabinet is van mening dat in het gehele Nederlandse 380 kV-netwerk uit het oogpunt van leveringszekerheid in totaal slechts 20 km ondergronds aangelegd kan worden. Deze 20 km zijn door het Kabinet gereserveerd voor de Randstad 380 kV-hoogspanningsverbinding.

Ook vanuit milieuoogpunt kunnen er nadelen kleven aan ondergrondse aanleg. Ondergrondse aanleg van hoogspanningsleidingen kan een grote invloed hebben op de grondwaterstromen. Dit heeft op zijn beurt weer een grote invloed op de flora en fauna van het gebied.

 

Moet ik gezondheid beschrijven in een milieueffectrapport voor veehouderij?

Bij plannen en projecten voor veehouderijen is het advies de mogelijke gevolgen voor gezondheid te beschrijven in het milieueffectrapport. Verandering in het leefmilieu hoort hier ook bij. Het gaat vooral om:

  • Luchtkwaliteit (fijnstof afkomstig van verkeer en uit veehouderijen).
  • Geur
  • Geluid
  • Risico op infectieziekten (zoönosen, antibiotica resistentie en endotoxinen).

Breng woningen en andere gevoelige bestemmingen in beeld en beschrijf het lokaal gezondsheidsbeleid en/of beleid rond leefomgevingskwaliteit, bijvoorbeeld gemeentelijk geurbeleid.
Omdat er veel onzeker is over de relatie gezondheid - intensieve veehouderij, adviseert de Commissie om: 

 

Is een megastal in de buurt slecht voor mijn gezondheid?

Een deel van de ziektes in Nederland wordt veroorzaakt door milieufactoren. Voor veehouderij en gezondheid gaat het om luchtkwaliteit (fijn stof), geur, geluid en het risico op infectieziekten (zoönosen, antibioticaresistentie en endotoxinen). Er is nog veel onzeker over het risico op infectieziektes. Een goede onderbouwing van afstandsadviezen ontbreekt bijvoorbeeld nog.