Thema Landschap

Beleid en regelgeving

Landschapswaarden en beleid

Voor landschappen geldt uiteenlopend beleid, dat bovendien vaak verandert. Naast de beleidsstatus van een gebied is het daarom goed te kijken naar de inhoud: wat is er waardevol in het gebied?

 

Rijksbeleid
Het Rijk heeft nationale belangen geformuleerd voor landschap en cultuurhistorie. Het Rijk beschermt:

  • Unesco werelderfgoed;
  • een aantal Wederopbouwgebieden;
  • beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • Rijksmonumenten.

Ook de Nationale landschappen zijn van nationaal belang. De bescherming hiervan wordt echter verschoven naar provincies.

 

Provinciaal beleid
Provincies geven met hun beleid aan (en soms met hun verordening) welke landschappen ze waardevol vinden. 
Beschrijf in het MER daarom het beleid van de provincie(s) waarin het project plaatsvindt. Als is vastgelegd welke waarden de provincie wil behouden geldt aantasting van die waarden als negatief effect in het MER.

 

Gemeentelijk beleid
Steeds meer gemeenten ontwikkelen een actief landschapsontwikkelingsbeleid. Ze stellen bijvoorbeeld Landschapsontwikkelingsplannen (LOP's) vast. Daarin staat beschreven welke landschappelijke waarden er binnen de gemeente zijn en ook welke waarden de gemeente wil behouden of versterken. Ook dit beleid geeft houvast om te bepalen wat een negatief of positief effect is. 

Gemeenten nemen bovendien de meeste beslissingen  over ontwikkelingen in het buitengebied. Denk aan woningbouw, bedrijventerreinen en de vestiging of uitbreiding van intensieve veehouderij. Let op of daarbij bestaand beleid wordt meegenomen bij de effectbepaling.

 

buitengebied