Thema Omgevingsplannen

Praktijk en publicaties

Factsheet Omgevingsplan en milieueffectrapportage

De Omgevingswet biedt een nieuw kader voor ruimtelijke besluiten. Het Omgevingsplan is één van de nieuwe instrumenten waarin integrale afwegingen gemaakt gaan worden voor een gebied. Sinds 2016 doet de Commissie m.e.r. in pilotprojecten ervaring op met Omgevingsplannen en milieueffectrapportage.
Factsheet Omgevingsplan en milieueffectrapportage

Case Haven-Stad Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het haven- en industriegebied binnen de Ring A10 omvormen tot een gemengd stedelijk gebied. Deze omvorming levert een belangrijke bijdrage aan de woningbehoefte, 40.000- 70.000 woningen tot 2040. Het is een ingewikkelde opgave die meerdere decennia in beslag zal nemen. Het vraagt om flexibiliteit, maar ook om duidelijke kaders om de ontwikkelingen te kunnen realiseren. De gemeente gebruikt milieueffect-rapportage als inhoudelijke onderlegger voor de ontwikkelstrategie van Haven-Stad.
Haven-Stad Amsterdam is één van de pilotprojecten van de Commissie m.e.r. om ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet.

Case Omgevingsplan Boekel

De gemeente Boekel wil de kwaliteit van het buitengebied versterken door in het buitengebied meer verschillende, ook niet-agrarische, functies een plek te geven. Een omgevingsplan biedt de mogelijkheid om ook niet-ruimtelijke eisen mee te nemen. Naast economische kracht, wil Boekel ruimtelijke- en landschappelijke kwaliteit en een goed, gezond woon- en leefklimaat bevorderen. De gemeente heeft het milieueffectrapport gebruikt om deze ambities concreet te maken en te kunnen verwerken in het Omgevingsplan.
Omgevingsplan Boekel is één van de pilotprojecten van de Commissie m.e.r. om ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet.

Case De Binckhorst - Den Haag

De gemeente Den Haag wil het bedrijventerrein De Binckhorst ontwikkelen tot een veelzijdige stadswijk. Zij wil marktpartijen en bewoners uitnodigen hier een bijdrage aan te leveren. Om ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken heeft zij een globaal en flexibel omgevingsplan opgesteld. Het plan kent geen concreet eindbeeld en de gemeente stelt ‘spelregels’ op waaraan ontwikkelingen worden getoetst.
De Binckhorst is één van de pilotprojecten van de Commissie m.e.r. om ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet. 

Pilots omgevingsplannen en milieueffectrapportage

In 2016 en 2017 werkte de Commissie m.e.r. aan pilotadviezen om ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet.
De film Omgevingsplannen en milieueffectrapportage toont de ervaringen en resultaten in Boekel, Rijssen-Holten, Den Haag en Amsterdam.
Film pilot Omgevingsplan Rijssen-Holten (2:34 minuten)

Factsheet Energietransitie en milieueffectrapportage

Provincies en gemeenten moeten de noodzakelijke energietransitie integraal meenemen in hun omgevingsvisie en omgevingsplan. Milieueffectrapportage biedt inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing, en kan helpen in het overleg met belanghebbenden en bij vinden van draagvlak voor maatregelen.  In de factsheet Energietransitie en milieueffectrapportage aandacht voor:

  • Wat is de opgave voor de energietransitie?
  • Wat is de ruimtelijke impact van de energietransitie?
  • Hoe komen we tot goede keuzes?
  • Welke informatie kan het milieueffectrapport bevatten?
  • Waar vind ik meer informatie?