Thema Uitnodigingsplanologie

Veelgestelde vragen

Welke milieugevolgen zijn vaak het belangrijkst?

Gevolgen die samenhangen met verkeersaantrekking en ruimtebeslag, zoals woon- en leefmilieu (lucht, geluid, externe veiligheid), natuur, cultuurhistorie, water (berging en kwaliteit).

Welke referentiesituatie moet ik hanteren voor de effectbeschrijving bij ruimtelijke plannen?

Zie hiervoor de factsheet: Referentiesituatie in MER voor bestemmingsplannen. Belangrijk is dat het herbevestigen van eerder beleid dat nog niet is gerealiseerd onderdeel vormt van het voornemen en niet van de referentiesituatie.

 

Hoe combineer je m.e.r. met de onzekerheden bij uitnodigingsplanologie?

Bij de Commissie m.e.r. is nagedacht over de wijze waarop milieueffect-rapportage kan aansluiten bij uitnodigingsplanologie. Er is een verslag van dit proces. De discussie is uitgemond in de factsheet Uitnodigingsplanologie

 

Wanneer is er sprake van kaderstelling?

De verplichting om m.e.r. te doen voor plannen die het kader vormen voor toekomstige vergunningen voor m.e.r. (-beoordelings)plichtige projecten komt voort uit de Europese SMB-richtlijn.
Uit de memories van toelichting bij de regelgeving is af te leiden dat het aanwijzen van een locatie of tracé in ieder geval kaderstellend is. Maar ook andere uitspraken in plannen, die op de een of andere wijze richtinggevend zijn voor daarop volgende plannen of verdere besluitvorming, worden als kaderstellend gezien. Denk daarbij aan plannen waarin zoekgebieden voor activiteiten worden aangegeven, meerdere alternatieve locaties voor een activiteit worden beschreven, of gebieden worden uitgesloten.