Werkconferentie Monitoring

Agenda | 3 oktober 2019

De Omgevingswet vereist straks een integrale afweging tussen verschillende economische, ruimtelijke, veiligheids- en milieuthema’s en gezondheid. De maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen van die ontwikkelingen zijn nog onzeker, maar dat ze grote impact zullen hebben is wel zeker. Monitoring kan daarbij helpen. Monitoring begint bij het zo concreet mogelijk formuleren van doelen, waarna de voortgang van beleid en projecten gevolgd wordt. Monitoring maakt doelen meetbaar en het geeft inzicht in de voortgang. 

Donderdagmiddag 3 oktober 2019 van 12 – 17 uur, organiseert DCMR Milieudienst Rijnmond een werkconferentie over monitoring.

Programma
12.00 - 12.30    Lunch en ontvangst
12.30 - 13.00    Aftrap door Sybilla Dekker (voormalig minister van VROM) over de
                              monitoring van de maatschappelijke afspraken bij de ontwikkeling van de
                              Tweede Maasvlakte.
13.00 - 15.00     Parallelle en interactieve werksessies over drie thema’s:

  • Een gezonde wijk – Gezondheid is een belangrijk thema voor bestuurders en burgers. Hoe vertaal je de ambities op dit vlak in ruimtelijk beleid (omgevingsvisie, omgevingsplan)? Welke onzekerheden zijn er en wat hebben die voor mogelijke uitwerking? En hoe houd je de vinger aan de pols bij de voortgang? Er wordt gewerkt met een praktische casus van een (nog te kiezen) bestaande wijk. 

  • Transformatie gebieden – In de regio Rijnmond moeten veel extra woonruimte komen. Deze woonruimte wordt ook gezocht op terreinen die nu nog voornamelijk de bestemming bedrijventerrein hebben. Hoe werkt deze transformatie van gebieden bij de ontwikkeling van het ruimtelijke beleid? Wat voor rol kan een milieueffectrapport spelen bij dit beleid en bij het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor de aanpak? En welke functie vervult monitoring hierbij?

  • Klimaatplannen – Zowel nationaal als lokaal worden klimaatplannen gemaakt. Hoe bepaal je de effecten (emissies van CO2 en eventuele andere broeikasgassen) van maatregelen die nog in de maak zijn? En welke afspraken zijn nodig om de uitvoering van dat akkoord te monitoren?

Aan de hand van één of meer praktische casussen worden de thema’s en vragen samen met de deelnemers besproken en verder uitgewerkt.

15.00 - 15.30 Pauze
15.30 - 16.30 Panel discussie met de volgende sprekers:

  • Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM
  • Lourens Loeven, directeur van de Commissie MER
  • Jeroen Ooijevaar, wethouder duurzaamheid van Schiedam
  • Rob Weterings, secretaris Energieakkoord

16.30 - 17.30 Netwerkborrel

U kunt zich aanmelden via deze link.