2798. Duinpolderweg, verbinding N206-A4

De provincies Noord- en Zuid-Holland willen een nieuwe weg aanleggen tussen de N206 en de A4. Deze ‘Duinpolderweg’ moet de verkeersdoorstroming en leefbaarheid in het gebied verbeteren. Voordat de provincies een besluit nemen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-04-2013 Adviesaanvraag
31-07-2013 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
08-12-2017 Adviesaanvraag
26-02-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport beschrijft zes alternatieven op hun doelbereik en gevolgen voor natuur en milieu. Hiermee is er voldoende informatie beschikbaar om een voorkeursalternatief te kiezen. De Commissie geeft aanbevelingen voor de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief in de volgende fase. Voor geluid, luchtkwaliteit en gezondheid adviseert zij expliciet in te gaan op de lokale situatie. Wat zijn de positieve of negatieve effecten van de nieuwe weg op de leefomgeving van direct omwonenden? Ook adviseert zij de effecten op natuur uit te werken in een Passende beoordeling en daarbij aan te geven of maatregelen nodig zijn om negatieve effecten op het duingebied van Zuid-Kennemerland te voorkomen. Denk daarbij aan effecten zoals verstoring van beschermde dieren, verdroging van duingebieden en effecten van luchtverontreiniging op de duinen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt in het MER de trechtering van de alternatieven van regio tot zoekgebied nog eens na te lopen en goed te onderbouwen vanuit een geactualiseerde probleemanalyse en daaruit voortkomende doelstellingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. E.H.A. de Beer
dhr. ir. J. Termorshuizen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stuurgroep Duinpolderweg

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland; Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 2011: auto(snel)weg
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018