3105. Nationale Omgevingsvisie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil in 2019 in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) haar strategische beleidskeuzen voor de lange termijn vastleggen voor de fysieke leefomgeving. In haar brief aan de Tweede Kamer van 13 april 2018 heeft de minister voor de NOVI de vier prioriteiten aangegeven, namelijk het realiseren van een duurzaam economisch groeipotentieel, ruimte voor de klimaat- en energietransitie, sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s en een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Voordat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluit over de NOVI worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Advies beoordelingskader
18-11-2015 Adviesaanvraag
01-02-2016 Datum kennisgeving
12-04-2016 Advies uitgebracht
Advies beoordelingskader milieueffectrapport
Persbericht
Reikwijdte en detailniveau
10-04-2018 Adviesaanvraag
19-04-2018 Datum kennisgeving
09-07-2018 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Voor een zinvolle effectbeschrijving en een goede onderbouwing van keuzen zal in het milieueffectrapport eerst duidelijk moeten worden welke concrete doelen met de NOVI worden nagestreefd. De Commissie adviseert om op basis van deze concrete doelen en effecten op de leefomgeving, de keuzen die in de NOVI gemaakt worden, goed te onderbouwen. Dit kan door inzicht te geven in de effecten van verschillende beleidsopties die ‘de reële hoeken van het speelveld’ beslaan. Het advies van de Commissie geeft voorbeelden van deze ‘hoeken van het speelveld’. Bijvoorbeeld het bieden van maximale waterveiligheid in de vorm van onder andere ingrijpende dijkversterking óf maximaal ruimte bieden aan het water in de vorm van waterbergingscapaciteit en aangepast wonen. De bandbreedte in mogelijke effecten op de leefomgeving komt dan goed in beeld. Ook pleit de Commissie voor focus in de effectbeschrijving door selectief te zijn. Focus op enkele indicatoren die doorslaggevend zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving. In veel gevallen zal een goed onderbouwd ‘expert judgement’ voldoende zijn. Daarmee wordt de effectbeschrijving toegankelijk en wordt onnodig onderzoek voorkomen.

Advies beoordelingskader en beoordelingssystematiek
De Commissie adviseerde in juni 2016 om het brede begrip leefomgevingskwaliteit centraal te stellen in het beoordelingskader van het milieueffectrapport. Aangesloten kan worden bij de doelen van de Omgevingswet gericht op een veilige en gezonde leefomgeving, een goede fysieke omgevingskwaliteit en doelmatig gebruik en beheer van de fysieke leefomgeving. Het advies geeft een eerste voorzet voor de vertaling van deze doelen in indicatoren. Wanneer de NOA in de loop van 2016 bekend wordt, volgt een definitief advies.
De Commissie adviseerde als eerste stap om een ‘foto’ van de huidige kwaliteit van de leefomgeving te maken en een ‘foto’ van de leefomgevingskwaliteit bij realisatie van al ingezet beleid. Deze foto’s geven inzicht in waar knelpunten bestaan of gaan ontstaan en waar verbeteringen voorzien zijn of mogelijk zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. dr. Th. Fens
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. Ir. R.P. Moens
dhr. prof.dr. G.P. van Wee
dhr. drs. R.A.M. van Woerden
dhr. dr. F. Woudenberg
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. V.J.H.M. ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Bijgewerkt op: 17 jul 2018