3137. MIRT-verkenning Varik-Heesselt

De provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en de Minister van Infrastructuur en Milieu willen de hoogwaterveiligheid van de Waal verbeteren. Daarnaast wil het waterschap ook de dijk Tiel – Waardenburg verbeteren. Hiervoor zijn een aantal kansrijke oplossingen op een rij gezet waarvan de overheden er drie willen gaan kiezen om verder uit te werken. De Overheden hebben de Commissie gevraagd het rapport ‘kansrijke oplossingsrichtingen’ te beoordelen. Op basis van onder andere dit advies zal de provincie daarna een milieueffectrapport opstellen voor deze projecten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-06-2016 Adviesaanvraag
19-07-2016 Datum kennisgeving
30-09-2016 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
27-02-2017 Adviesaanvraag
12-05-2017 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
26-01-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het globale milieueffectrapport.


Tussentijds toetsingsadvies
De notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen selecteert uit 19 oplossingen 3 oplossingen die in detail worden uitgewerkt in alternatieven. Dit betreft de alternatieven ‘versterken dijken’, ‘versterken dijken + buitendijkse rivierverruiming’ en ‘versterking dijken + nevengeul’.  De Commissie vindt de notitie van goede kwaliteit en de selectie logisch en goed onderbouwd. Belangrijke milieuaspecten als hoogwaterveiligheid, landschap en natuur zijn goed in beeld gebracht en worden in het vervolg nog verder uitgewerkt. Het gebied heeft een kenmerkend landschap met daarin beschermde natuurgebieden, zoals de uiterwaarden. Teveel schade aan deze natuur is niet toegestaan. De Commissie vindt het daarom belangrijk dat in het komende milieueffectrapport nog onderzocht wordt om te onderzoeken hoe natuurschade voorkomen kan worden en tegelijkertijd gekeken wordt welke kansen er zijn om de natuur in het gebied verder te ontwikkelen en te versterken.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het is nu nog niet duidelijk wat er precies moet gebeuren om de waterveiligheid op orde te brengen. Dit komt onder andere omdat hiervoor nieuwe rekenmodellen zijn. De omvang van de ingreep is zeer bepalend voor de effecten op de omgeving en voor de keuze tussen dijkversterking en/of rivierverruiming. De Commissie adviseert daarom het rapport te benutten om duidelijk te krijgen wat er echt moet gebeuren voor hoogwaterveiligheid. Het gebied heeft een kenmerkend landschap met daarin beschermde uiterwaarden en veel cultuurhistorische waarde zoals landgoed Neerrijnen. De Commissie vindt het daarom ook belangrijk om te onderzoeken welke kansen er zijn om de natuur en het landschap in het gebied verder te ontwikkelen en te versterken. Door de omvang kan het project grote impact op de omgeving en de bevolking hebben. Daarom is communicatie erg belangrijk. Duidelijkheid over de opgave, de doelen en de kansen helpen daarbij.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr.ir. R.B. Jongejan
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Neerijnen
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Gelderland
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09 2011: landinrichting
D03.2 2011: waterkering, dijk
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 17 apr 2018